18. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Β’ (1649)

Γνωστός μόνο από οθωμανικό έγγραφο του Μαρτίου 1649, όπου αναφέρεται ως «Χριστόδουλος Παύλου».