14. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Α’ (1617)

Γνωστός μόνο από αναφορά οθωμανικού εγγράφου του Αυγούστου 1617, όπου υπογράφει ως «Χριστόδουλος Μιχαήλ».