Βιογραφία της Α.Π. του Μητροπολίτου Κύκκου κ. Νικηφόρου

Α.Π. Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος

Α.Π. Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος εγεννήθη τη 2α Μαΐου 1947 εις το χωρίον Κρήτου Μαρόττου της επαρχίας Πάφου. Μετά την αποφοίτησιν αυτού εκ του δημοτικού σχολείου της γενετείρας αυτού, προσελήφθη ως δόκιμος μοναχός εις την Ιεράν Μονήν Κύκκου, ένθα υπηρέτησεν επί εξ έτη, φοιτών συγχρόνως εις την τριτάξιον Ελληνικήν Σχολήν, ήτις ελειτούργει εις αυτήν. Εν συνεχεία απεστάλη ως υπότροφος της Μονής εις την Λευκωσίαν, ένθα εσυνέχισε τας σπουδάς αυτού εις το Λύκειον Κύκκου, εκ του οποίου απεφοίτησε τω 1969.

Τη 6η Απριλίου 1969 εχειροτονήθη υπό του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ εις τον πρώτον της ιερωσύνης βαθμόν, και ενετάγη εις την μοναστικήν Αδελφότητα της Ιεράς Μονής Κύκκου.Τω 1970 ενεγράφη εις την Νομικήν Σχολήν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εξ ης απεφοίτησε τω 1974. Εν συνεχεία, δι υποτροφίας της Ιεράς Μονής Κύκκου, εσυνέχισε τας σπουδάς αυτού εις την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών, εξ ης απεφοίτησε τω 1978.

Τη 8η Σεπτεμβρίου 1979 εχειροτονήθη υπό του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Α’ εις τον δεύτερον της ιερωσύνης βαθμόν, και προεχειρίσθη εις Αρχιμανδρίτην.
(Διαβάστε εδώ τον λόγο του ιεροδιάκονου κ. Νικηφόρου κατά τη χειροτονία αυτού εις Πρεσβύτερο)

Έκτοτε υπηρέτησεν επί εξ περίπου έτη ως Καθηγητής εις την Ιερατικήν Σχολήν «Απόστολος Βαρνάβας», επί πέντε έτη ως Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Λευκωσίας, και επί τρία έτη ως Γραμματεύς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, ενώ παραλλήλως από του 1979 μέχρι και του τέλους του 1983, υπηρέτησε την Ιεράν Μονήν Κύκκου ως Μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου αυτής.

Τη 28η Δεκεμβρίου 1983 η Αδελφότης της Ιεράς Μονής Κύκκου εξέλεξεν αυτόν διά μυστικής ψηφοφορίας εις την θέσιν του Ηγουμένου της Μονής και τη 14η Ιανουαρίου 1984 εγένετο εν τη κεντρική Ιερά Μονή Κύκκου η τελετή της ενθρονίσεως αυτού, προεξάρχοντος του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Α’.

(Διαβάστε εδώ τον λόγο του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου κ. Νικηφόρου κατά την ενθρόνισή αυτού σε Ηγούμενο Κύκκου)

Τη 25η Ιουνίου 2001 ο Δήμος Αθηναίων απένειμεν εις αυτόν την Ανωτάτην Τιμητικήν Διάκρισιν αυτού διά το πολυσχιδές έργον αυτού.

Τη 18η Φεβρουαρίου 2002 εξελέγη υπό της Ιεράς Συνόδου Επίσκοπος Κύκκου, χειροτονηθείς και ενθρονισθείς τη 24η Φεβρουαρίου 2002.
(Διαβάστε εδώ τον ενθρονιστήριο λόγο του Σεβασμιωτάτου Επισκόπου Κύκκου κ. Νικηφόρου)

Τη 9η Μαΐου 2007 εξελέγη παμψηφεί υπό της προς τούτο συνελθούσης κληρικολαϊκής Εκλογικής Συνελεύσεως Μητροπολίτης της νεοσυστάτου Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας, εγκαθιδρυθείς εις την έδραν αυτού τη 13η Μαΐου 2007.

(Για τον ενθρονιστήριο λόγο του Σεβασμιωτάτου και για περισσότερες πληροφορίες για την ενθρόνιση αυτού μπορείτε να βρείτε εδώ)

Διετέλεσεν επί τριετίαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου και νυν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τη 3η Ιουνίου 2008 και το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τη 23η Οκτωβρίου 2008 ανηγόρευσαν αυτόν, αντιστοίχως, εις Επίτιμον Διδάκτορα αυτών.

Ονομαστική εορτή: 2 Ιουνίου.