4. ΦΙΛΟΘΕΟΣ (16ος ΑΙΩΝΑΣ)

Ηγούμενος, το όνομα του οποίου αναφέρεται σε κώδικα του 11ου αιώνα (Paris.gr.796, f.297). Η πρόσθεση του ονόματός του πρέπει να είναι μεταγενέστερη και, σύμφωνα με εκτίμηση του J. Darrouzès, πιθανόν να έζησε κατά τόν 16 αιώνα. Ο Ηγούμενος Χρυσόστομος τον τοποθετεί επίσης στον 16ο αιώνα, ενώ ο Μητροπολίτης Μακάριος Τηλλυρίδης τοποθετεί την ηγουμενία του γύρω στα 1510.