2. ΔΑΥΙΔ (1135-1136)

Ο πρώτος γνωστός Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κύκκου και ο μοναδικός κατά τη βυζαντινή περίοδο στην Κύπρο. Το όνομά του αναφέρεται σε κώδικα με ομιλίες του Ιωάννη του Χρυσοστόμου «Εις Γένεσιν», τον οποίο αγόρασε το 6644 από Κτίσεως Κόσμου (1135-1136 μ.Χ.) από τον μοναχό Λουκά:

 «Ἠγοράσθη ἡ βίβλος αὕτη, ἤγουν ἡ ἑξαήμερος παρά τοῦ ἁγιωτάτου καθηγουμένου τῆς μον(ῆς) Κύκκου (μον)αχ(οῦ) κυρ(οῡ) Δα(υίδ) ἀπό τοῦ (μον)αχ(οῦ) Λουκᾶ τοῦ καθεζομένου εἰς τήν ἀρχιεπισκ(ο)π(ήν) τοῦ Ἀβλέπου κατενόπ(ιον) τοῦ εὐλαβεστ(ά)του ἱερέως Παναγιώτη κ(αί) καλιγράφ(ου) κ(αί) προσμοναρίου τῆς ἁγίας Σοφίας κ(υρ)οῦ Λέοντος τοῦ αἰγεοπελαγίτου ὁ καί τήν ταύτην τήν βίβλον προξενήσας πρό(ς) τόν προρηθέντ(α) καθηγούμενον ἧς νομίσματα τρικέφ(αλ)α προημομέ(νης) χαραγ(ῆς) τοῦ κρατ(αιοῦ) ἡμῶν βα(σι)λ(έως) ἤτοι ἁγιογεωργάτ(α) ὀκτώ ἐπί βασιλείας κ(υρ)οῦ Ἰω(άννου) κ(αί) πορφυρογεννήτου τοῦ κομνηνοῦ κ(αί) δουκός Κύπρου Κωνσταντίνου τῆς ςχμδ’».