15. ΛΟΥΚΑΣ Β’ (1623-1631)

Γνωστός μόνο από δύο αναφορές σε οθωμανικά έγγραφα, ένα του Απριλίου 1623, και ένα δεύτερο του Νοεμβρίου 1631.