13. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (1611)

Γνωστός μόνο από αναφορά οθωμανικού εγγράφου από τον Μάρτιο του 1611.