Βιογραφία τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου

Α.Π. Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος

Α.Π. Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, εγεννήθη εν Λάρνακι τῆς Λαπήθου το έτος 1970. Διήκουσεν τα εγκύκλια γράμματα εις την Λευκωσίαν. Κατά τα έτη 1988-1990 εξεπλήρωσε τας στρατιωτικάς αυτού υποχρεώσεις. Εσπούδασεν την ιεράν επιστήμην εις την Θεολογικήν Σχολήν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εξ ου και απεφοίτησεν το 1994. Εν συνεχεία παρηκολούθησε μεταπτυχιακόν κύκλον μαθημάτων εις το Durham της Αγγλίας (1994-1995).

Διετέλεσε καθηγητής της Αμερικανικῆς Ακαδημίας εις Λευκωσίαν (1995-1998). Τας Μεταπτυχιακάς αυτού σπουδάς επεράτωσεν ως υπότροφος του Ελληνικού Κράτους εν τω Ινστιτούτω Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας εις Γενεύην υποβαλών διπλωματικήν εργασίαν εις το Πανεπιστήμιον του Φριβούργου υπό τον τίτλον: “La transmission des Dix Commandements d’après le récit de l’Ancien Testament” (1998-2000). Ανηγορεύθη διά Πατριαρχικού Πιττακίου εις Διδάσκαλον Ορθοδόξου Θεολογίας. Διάκονος εχειροτονήθη την 8ην Απριλίου 2001 εις το εν Λευκωσία Μετόχιον της Ιεράς Μονής Κύκκου, υπό του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρού Χρυσοστόμου Α’, λαβών το όνομα Χρυσόστομος.

Διηκόνησεν εις την Μητρόπολιν Αυστρίας ως αρχιδιάκονος του μακαριστού Μητροπολίτου Αυστρίας κυρού Μιχαήλ και επεράτωσε τον κύκλον των διδακτορικών μαθημάτων εις την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου της Βιέννης (2001-2004). Κατά τα έτη 2004-2007 υπηρέτησε ως διάκονος εν Μετοχίω Κύκκου και ηργάσθη ως καθηγητής Δημοσίας και Μέσης Εκπαιδεύσεως εις Λευκωσίαν. Την 8ην Σεπτεμβρίου 2007 εχειροτονήθη εις Πρεσβύτερον και εχειροθετήθη εις Αρχιμανδρίτην υπό του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου.

Κατά τα έτη 2007-2011 υπηρέτησεν ως εφημέριος της Ιεράς Μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ παρά τω Πολιτιστικώ Κέντρω της Μονής και διδάσκει εις την Αγγλικήν Σχολήν Λευκωσίας.

Κατά την πρώτην φάσιν της εκλογής του τριποσώπου τη 19η Νοεμβρίου 2011, έλαβε τας περισσοτέρους ψήφους, εις δε η Α.Π. ο Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος την δευτέραν φάσιν τη 24η Νοεμβρίου 2011 εξελέγη υπό της Ιεράς Συνόδου Μητροπολίτης Κυρηνείας.

Την 10η Δεκεμβρίου 2011 εχειροτονήθη εις Επίσκοπον και ενεθρονίσθη ως Μητροπολίτης την ιδίαν ημέραν. Τυγχάνει μέλος της Παγκοσμίου Ομοσπονδίας Συνδέσμων, Ομίλων και Κέντρων UNESCO, ης διετέλεσεν και Γενικός Γραμματέας.

Μετείχε εις διεθνή συνέδρια, εις εκκλησιαστικάς αντιπροσωπείας και αποστολάς και είναι μέλος εις θεολογικούς και άλλους οργανισμούς διά την Παγκόσμιον Ειρήνην και Ασφάλειαν. Ομιλεί την αγγλικήν, γαλλικήν και γερμανικήν και άλλας αρχαίας βιβλικάς γλώσσας.

Ονομαστική εορτή: 27 Αυγούστου (ημέρα μνήμης του αγίου ιερομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης).